REGULAMIN WYNAJMU DOMKÓW I POKOI W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM WODNIK

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. Uzgodnioną z Recepcją rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) dla wybranej oferty należy potwierdzić wpłacając w uzgodnionym terminie zaliczkę na konto uzgodnione wcześniej z pracownikiem Recepcji:
  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnik, 21-136 Firlej, Wczasowa 2 nr 85 8707 0006 0032 6618 2000 0001
  lub Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnik, 21-136 Firlej, Wczasowa 1 nr 28 8707 1016 0032 6618 2000 0002
  W przypadku nie wpłynięcia zaliczki w ustalonym terminie rezerwacja zostanie usunięta. Z uwagi na to, że mamy różną ofertę posiadamy dwa numery konta dla odróżnienia części na Wczasowej 1 i na Wczasowej 2
 3. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy. Wynajmujący zobowiązany jest jest okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wypełnić kartę meldunkową wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminami ośrodka
 4. Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna zgodnie ze stawką ustaloną przez Urząd Gminy Firlej. Aktualna stawka wynosi 2 zł za dobę – osoba dorosła i 1 zł za dobę -osoba poniżej 16r.ż.
 5. Wynajem domków/pokoi obejmuje ustaloną liczbę osób. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez Właściciela oraz za dodatkową opłatą. Osoby zameldowane w ośrodku mogą przyjmować gości w godzinach 8.00-20.00 po poinformowaniu w Recepcji, uiszczeniu opłaty parkingowej. Dłuższe przebywanie gości skutkuje obciążeniem Wynajmującego o koszt pobytu jego gości-cena każdej osoby za dobę.
 6. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 10.00
  Zameldowanie następuję bezpośrednio po przybyciu do ośrodka. O ewentualnym późniejszym przybyciu do ośrodka należy powiadomić Recepcję.
 7. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00-6.00 w rozumieniu art. 51 Kodeksu Wykroczeń. W godzinach ciszy nocnej Goście i Korzystający z Ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono wypoczynku nocnego innych
 8. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia recepcji o opóźnieniu w dotarciu. Możliwość przedłużenia doby hotelowej istnieje tylko po uzgodnieniu z Recepcją. Za każdą dodatkową godzinę przedłużenia doby hotelowej nalicza się opłatę w wysokości 30 zł.
 9. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana
 10. Parkowanie samochodów jest bezpłatne i dozwolone w pobliżu domku pod warunkiem, że nie utrudnia innym wynajmującym wypoczynku
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku/pokoju odpowiedzialność ponosi wyłącznie wynajmujący
 12. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek/pokój tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową, przewody TV i pozostałe znajdujące się tam urządzenia.
 13. Uwagi, co do uszkodzeń i zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Recepcji. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń, co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w dobrym stanie
 14. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku/pokoju w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt
 15. W domku/pokoju, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dz.U.Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Złamanie zakazu palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i e-papierosów w pokoju Ośrodka jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wynajmującego pokój/domek gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł.
 16. Gość jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu i innych gości. Ośrodek może wymówić umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym osobie będącej w stanie upojenia alkoholowego, która w rażący sposób narusza regulamin, zachowuje się agresywnie lub nienaturalnie, w szczególności gdy naruszają nietykalność cielesną, znieważa, pomawia, ubliża lub nachalnie narzuca się innym osobom w jakikolwiek sposób.
 17. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób rażący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku/pokoju i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu
 18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku/pokoju nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń i aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych
 19. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania i zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie czystych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem
 20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu lub złe warunki pogodowe
 21. Akceptujemy zwierzęta tylko w domkach po wcześniejszym zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz pod warunkiem, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta odpowiedzialność ponosi Wynajmujący
 22. Używając grilla należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i używać go z dala od ścian budynków. Zabrania się grillowania na kostce brukowej, tarasach domków, balkonach pawilonu, jak również pozostawiania popiołu w przypadkowych miejscach poza wyznaczonymi i oznakowanymi metalowymi pojemnikami.
 23. Przed wyjazdem z ośrodka następuje zdanie kluczy w Recepcji i odbiór wynajmowanego pomieszczenia. W przypadku braku zastrzeżeń gość zostaje wymeldowany.
 24. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest Prawo Polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Właścicielaygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Właściciela