REGULAMIN WYNAJMU DOMKÓW I POKOI

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, według których można dokonać rezerwacji i najmu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłatą zaliczki (30 % całkowitego kosztu pobytu) w ciągu tygodnia od dokonania rezerwacji na konto:
  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnik, ul. Wczasowa 1, 21-136 Firlej, Nr konta 28 8707 1016 0032 6618 2000 0002.
  W przypadku niewypłynięcia zaliczki rezerwacja zostanie usunięta.
 3. Pozostałą opłatę za pobyt Wynajmujący uiszcza gotówką w dniu przyjazdu przed pobraniem kluczy. Wynajmujący zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
 4. Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna zgodnie ze stawką ustaloną przez Urząd Gminy Firlej w wysokości:
  2 zł za dobę – osoba dorosła i 1 zł za dobę – osoba poniżej 16 r.ż.
 5. Wynajem domków/pokoi obejmuje ustaloną liczbę osób. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana po wyrażeniu zgody przez Właściciela oraz za dodatkową opłatą. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie Ośrodka między 8.00 a 22.00. Przy dłuższym pobycie Gość zostaje zameldowany i ponosi ustaloną opłatę.
 6. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 10.00.
 7. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 8:00.
 8. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia Recepcji o opóźnieniu w dotarciu. Możliwość przedłużenia doby hotelowej istnieje tylko po uzgodnieniu z Recepcją. Za każdą dodatkową godzinę przedłużenia doby hotelowej nalicza się opłatę w wysokości 15 zł
 9. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 10. Parkowanie samochodów jest bezpłatne i dozwolone w pobliżu domku, pod warunkiem, że pojazd nie przeszkadza innym Wynajmującym.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze.
 12. Wynajmujący po przyjeździe jest zobowiązany zgłosić uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń do Recepcji
 13. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w dobrym stanie
 14. Zabrania się samodzielnego przestawiania mebli oraz wynoszenia wyposażenia pokoi i domków na zewnątrz. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku/pokoju w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt
 15. W domku/pokoju panuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 16. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób rażący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku/pokoju i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku/pokoju nie wolo używać jakichkolwiek urządzeń i aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
 18. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania domku w czystości i zwrotu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie czystych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem
 19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu lub złe warunki pogodowe
 20. Akceptujemy zwierzęta tylko w domkach po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji oraz za dodatkową opłatą wynoszącą 10 zł za dobę. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta odpowiedzialność ponosi Wynajmujący
 21. Zabrania się grillowania na kostce brukowej oraz na tarasach przed domkami, a także wysypywania popiołu i brykietu w pobliżu domku.
 22. Przed wyjazdem z Ośrodka kluczyk należy zdać do Recepcji. Po zdaniu kluczyka następuje kontrola domku/pokoju. W przypadku pozytywnego odbioru gość zostaje wymeldowany.
 23. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie Sąd Właściwy dla Właściciela.

 

REGULAMIN POLA NAMIOTOWO-CAMPINGOWEGO

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, według których dokonać można wynajmu miejsca na rozbicie namiotu lub pozostawienie przyczepy kempingowej. Pole mandatowo-regulaminowe znajduje się przy parkingu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Wodnik” na ul. Wczasowej 1.
 2. Poprzez wynajem miejsca na polu, wynajmujący oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje warunku niniejszego regulaminu.
 3. Opłatę za pobyt określa poniższy cennik:
 • 30zl/db – osoba dorosła
 • 20zł/db – dziecko do 12 roku życia
 1. Opłatę należy uiścić w dniu przyjazdu na recepcji Ośrodka, przed wjazdem na pole.
 2. Przy pobycie powyżej 1 doby naliczana jest opłata miejscowa:
 • 2zł/db – osoba dorosła
 • 1zł/db – dziecko do 16 roku życia
 1. Chęć podłączania do prądu należy uzgodnić z Recepcją i uiścić opłatę zgodną z poniższym cennikiem:
 • 10zł/db – namiot
 • 15zł/db – przyczepa
 1. Wynajmujący zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Klucze do natrysków oraz toalet dostępne są w Recepcji.
 3. Osoby planujące przedłużyć pobyt zobowiązane są do poinformowania Recepcji oraz uiszczenia należytych opłat do godziny 10.00.
 4. Parkowanie samochodu jest wliczone w cenę pobytu i dozwolone w pobliżu namiotu, jednak w miejscu nie utrudniającym korzystanie z pola innym użytkownikom.
 5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-8.00.
 6. Przyjmowanie gości jest dozwolone na terenie Ośrodka do godziny 22.00.
 7. Goście pozostający na terenie Ośrodka po godzinie 22.00 są zobowiązani do uiszczenia opłaty za pobyt w wysokości 30zł za osobę dorosłą i 20zł za dziecko do 16rż.
 8. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego Ośrodek ma prawo poprosić Wynajmującego o opuszczenie terenu bez zwracania należności za niewykorzystany pobyt.
 9. Każdy, kto bez wiedzy i zgody Recepcji udostępnia energię elektryczną osobom, które nie wykupiły dostępu do energii, zobowiązane są do uiszczenia niniejszej opłaty.
 10. Ośrodek zastrzega sobie prawo do poproszenia o opuszczenie terenu w przypadku powtarzających się nadużyć bez możliwości zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.

 

Telefon recepcja: 691 660 210

Tel. alarmowy: 112