INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO “WODNIK”

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy “Wodnik”, ul. Wczasowa 1, 21-136 Firlej, tel. 691 660 210

2.Kontakt z Administratorem danych osobowych – wodnikosw@gmail.com

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI OŚRODKA WODNIK

Dane osobowe Gości Ośrodka Wodnik przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie usług związanych z pobytem w Ośrodku Wodnik. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Wodnik jest:
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek Wodnik w związku z poniesioną przez Ośrodek szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Ośrodka,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości przebywających w Ośrodku Wodnik.

Ponadto, Ośrodek przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom ośrodka i innym osobom przebywającym I wypoczywającym w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wodnik.

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Wodnik przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

– firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

– firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

  • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń

    cywilnoprawnych Ośrodka lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

– pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 3 miesiące od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Goście Ośrodka Wodnik posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka. Ponadto, Ośrodek Wodnik udostępnia adres wodnikosw@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Ośrodek Wodnik nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

10. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Ośrodka Wodnik dostępna jest również na stronie internetowej wodnikfirlej.pl

Z poważaniem

Dyrekcja Ośrodka Wodnik